Over de wijze waarop de aantallen broedende zeevogels en het broedsucces in een kolonie zouden moeten worden vastgesteld is het laatste woord nog niet gezegd. Toch zijn er de afgelopen dertig jaar enorme vorderingen gemaakt waardoor we nu over veel preciezere informatie beschikken dan voorheen en het daadwerkelijk volgen van de ontwikkelingen in kolonies is voor de meeste soorten thans goed mogelijk. De werkwijze in het veld is altijd een compromis tussen wat wenselijk en wat mogelijk is. Het gebruik van ’random study plots’, aangewezen door de computer op een kaart, kan in de praktijk tot onverantwoord gevaarlijke situaties leiden waardoor ervan afgeweken moet worden. Kolonies zijn soms te groot of te onoverzichtelijk om de ideale methode praktisch mogelijk te maken. In de hier besproken handleiding wordt dit probleem duidelijk onderkend en worden de veldwerker handreikingen gedaan om tot een ’second best’, ’third best’ of als er vrijwel niets mogelijk is zelfs tot een soort van 'minimum’ aan nuttige informatie te komen. Het handboek is uitgegeven als een losbladig systeem in een multoband, hetgeen het kopiëren van formulieren voor gebruik in het veld gemakkelijk maakt. In de map bevindt zich een aantal plastic hoesjes zodat de handige tabelletjes met leeftijdskenmerken van kuikens eenvoudig en 'onaantastbaar’ voor veldgebruik uitneembaar zijn. De handleiding spitst zich toe op twee belangrijke aspecten: (1) hoeveel vogels broeden er en (2) hoe zijn hun broedresultaten. In de eerste druk komt dit in afzonderlijke hoofdstukken voor de Noordse Stormvogel, Noordse Pijlstormvogel, Jan van Gent, Aalscholver, Kuifaalscholver, jagers. Larus-meeuwen, Drieteenmeeuw, sterns, Alk, Zeekoet, Zwarte Zeekoet en Papegaaiduiker naar voren. Teksten voor het Stormvogeltje en het Vaal Stormvogeltje zijn in voorbereiding en kunnen straks eenvoudig aan de klapper worden toegevoegd. Voor elk hoofdstuk zijn, zo de schrijver al niet deskundig was, gevestigde autoriteiten geraadpleegd, zodat we er vanuit kunnen gaan dat het hier gepresenteerde overzicht de meest actuele afspiegeling van de werkwijze op de Britse Eilanden is. Voor ons zijn natuurlijk alleen de meeuwen en sterns van betekenis, maar voor iedereen die tijdens een reis naar buitenlandse zeevogelkolonies het aangename met het nuttige wil verenigen is het raadplegen van dit boek aan te raden. Het enige bezwaar is de enorm hoge prijs (£ 44.50), waardoor velen van aanschaf zullen afzien.