In the Wei/ African winter quarters the practice of catching European terns has traditionally been widespread. Birds are caught for food or for pleasure. Although in some countries measures have been taken to discourage these practices and the incidence of catching terns seems to have decreased in Ghana, recent research indicates that terns may sometimes be caught to obtain the rings as a trophy. Some birds appear to have been released after the ring has been removed. An analysis of ringing recoveries of Dutch Sandwich Terns was carried out, revealing that of 48 ringed birds captured, at least ten birds were released alive after removal of the ring, while 14 birds were released with or without ring and of 14 more individuals nothing was recorded (Table I). Thus, the the analysis of ringing recoveries of European terns may not be useful to determine mortality rates. A further analysis of the scope of this problem seems to be necessary. Dat sterns een grote aantrekkingskracht hebben op mensen, staat buiten kijf. Denk maar aan de vele organisaties die een stemsoort in hun logo hebben opgenomen. Deze aantrekkelijkheid heeft de sterns in het verleden echter ook vaak parten gespeeld. In het begin van de twintigste eeuw werden aanzienlijke aantallen sterns in de broedtijd geschoten ten behoeve van de damesmode-industrie. Veren van sterns en zelfs volledige vogels werden gebruikt om als versiering van hoeden te dienen. De jacht op sterns en het op grote schaal rapen van eieren zijn in het begin van de twintigste eeuw de belangrijkste oorzaken voor een forse afname van het aantal broedende Visdieven Sterna hirundo en Grote Sterns S. sandvicensis in Nederland geweest. Nadat de sterns wettelijk beschermd werden, namen de aantallen vanaf 1910 weer gestaag toe (Stienen & Brenninkmeijer 1992, Brenninkmeijer & Stienen 1992). De jacht op sterns blijft echter een belangrijke sterfte-oorzaak van sterns. Uit de literatuur blijkt, dat er in de Westafrikaanse overwinteringsgebieden (Ivoorkust, Mauretanië, Ghana, Senegal, Siërra Leone, Togo en Liberia) duizenden vogels zijn gevangen (Mead 1978, Dunn 1981, Meininger & Boersma 1988, Staav 1990). In Senegal worden volgens schattingen jaarlijks 5000-20 000 sterns gevangen (Meininger 1988). De vogels dienen als voedsel, maar worden vooral ook voor het plezier gevangen. De plaatselijke jeugd vangt de sterns met behulp van strikken of haakjes, waarbij een visje als aas dient. Een zeer zorgwekkende zaak is dat ook jacht op de sterns wordt gemaakt puur en alleen voor de ringen. Er zijn voorbeelden bekend van beloningen voor het inleveren van ringen, die door de plaatselijke autoriteiten uitgeloofd worden (om het vangen te ontmoedigen!). Daarnaast worden de ringen gebruikt om er sieraden van te maken (o.a. Dunn 1981). In verschillende West-Afrikaanse landen zijn maatregelen getroffen om het vangen van sterns te ontmoedigen (voorlichting) en in Ghana is de jacht ook daadwerkelijk afgenomen (P.L. Meininger, pers. meded.).