A sighting of a Sandwich Tern is reported which attempted repeatedly to catch a bumblebee. The remains of beetles were found in Sandwich tern nests in the Wadden Sea. Insects are not normally part of the diet of this piscivorous species. However, Sandwich Terns have been observed feeding in an agricultural field in Wales and Russian terns were reported to prey on Avocet chicks, indicating that even a specialist as this does not exclusively feed on fish. Op 14 augustus 1996 zagen MFL en CJS, vanaf een boot op het Balgzand in de westelijke Waddenzee, een hommel Bombus spp. laag over zee vliegen. Het insect kruiste het pad van een eveneens laag over zee vliegende Grote Stem Sterna sandvicensis, die prompt een uitval deed, miste, nogmaals probeerde de hommel te pakken, opnieuw miste en daarna zijn pogingen staakte en doorvloog. Op zich leek dit ons een typisch geval van een opportunistische zeevogel die een plotseling opduikende prooi probeert te grijpen: even later zagen we een Kokmeeuw Larus ridibundus hetzelfde doen. Recent is echter door Ouweneel (1995) opgemerkt, dat het jagen op insecten (kevers en sprinkhanen) door deze soort in Europa alleen was beschreven in Zuid-Rusland (Glutz von Blotzheim & Bauer 1982). Ouweneel beschreef dat Grote Sterns op Schouwen foerageerden op vliegende mieren; het eerste geval van insecten etende Grote Sterns voor Nederland. Voor Amerikaanse Grote Sterns waren meerdere gevallen van het eten van insecten bekend, maar in onze streken is dit blijkbaar zeldzaam (Cramp 1985). Wij vonden nog een ander geval in de literatuur: Hallet (1984) beschreef hoe Grote Sterns in Wales achter een ploeg foerageerden op wormen en insecten. Brenninkmeijer & Stienen (ongepubl.) tenslotte, vonden in 1995 een schild van een Geelgerande Waterkever Dytiscus marginalis in een nest van een Grote Stem, mogelijk was ook dit insect door een Grote Stem gevangen. Grote Sterns kennen we vooral als viseters, al wordt een enkele worm of kreeftachtige ook wel in de handboeken vermeld. Oost-Russische Grote Sterns gingen nog veel verder: Del Hoyo et al. (1996) vermelden dat ze daar wel eens kuikens van Kluten Recurvirostra avocetta aten. Zelfs een notoire voedselspecialist als de Grote Stern leeft dus niet altijd ’bij vis, en bij vis alleen’: als er maar lang genoeg wordt gekeken, vindt men altijd afwijkingen van de norm.