In het Waddengebied werden zeer weinig grondeleenden boven zee waargenomen. Figuur 1 maakt aannemelijk dat de sterkste trek reeds geweest was, toen in week 15 de waarnemingen op Schier begonnen. Totalen Waddengebied : Wilde eend 17, Wintertaling 4, Smient 186, Pijlstaart 4, Slobeend 6. Ondanks de vrij constante noordoostelijke wind in april en maart vertoont de trek van grondeleenden langs de Hollandse kust enkele opvallende toppen. De top in het diagram van de niet gedetermineerde eenden is moeilijk te plaatsen, daar deze top veroorzaakt werd door een aantal kaarten van Schoorl waarop alleen “eenden” genoteerd stonden. Hoewel we vermoeden dat er wel veel Zwarte Zeeëenden bij geweest zullen zijn, blijft dit gissen daar er op andere posten op die dag (14-3) niet werd waargenomen.