In bovenstaand overzicht is de laatste rgel niet steeds de som van de drie daar bovenstaande regels. Dit wordt veroorzaakt omdat niet in alle gevallen het totaal aantal waargenomen Jan van Genten is onderverdeeld in de leeftijdscategorieën : eerste winter – overgangskleden – adult. De laatste regel zal dus hogere aantallen te zien geven. Heel duidelijk is dit bv. bij het totaal van de in het Waddengebied ter plaatse getelde vogels . Het grotere totaalaantal dan de afgelopen jaren is voornamelijk te danken aan een paar bijzonder goede dagen. Weliswaar was de Jan van Gent in een groot aantal uren aanwezig, maar de waargenomen aantallen blven op de meeste dagen klein. Zo werd deze soort in juli tijdens 65 teluren genoteerd, maar de uurtotalen kwamen niet verder dan 5. De maanden augustus en september waren in het waddengebied erg matig maar langs de Hollandse kust zorgde september voor een paar flinke uitschieters : 10 sept. Hbz. in de middag : 195 + 144 + 83 + 15 + 28. Hiervoer was alleen op 5 sept. aan de Hbz. een flink aantal Genten gezien : 33 ex. in één uur.