Ditmaal is van de doorkomst van Visdief en Noordse stern afzonderlijk geen figuur opgenomen, omdat het aantal gedetermineerde exemplaren dit jaar opvallend klein was in verhouding tot het grote aantal noordse dieven (gebruikelijke benaming voor niet op soort gedetermineerde ex. van deze soorten). Verder was het aantal dagen waarop wel een behoorlijk aantal gedetermineerd kon worden zeer ongelijk over de perioden verdeeld, zodat het opstellen van afzonderlijke figuren voor Noordse stem en Visdief weinig zinvol lijkt. Ook in 1976 was het weer opvallend dat in de eerste ochtenduren zoveel sterns in noordelijke richting vlogen en dat dit verschijnsel zich bijna uitsluitend langs de kust van Zuid-Holland voordeed. Vooral bij noordoostenjke wind neemt deze trek massale vormen aan, terwijl aan de Hbz, op diezelfde uren zuidwaartse trek wordt waargenomen. Slechts op enkele uren is ook aan de Hbz. het aantal noordvliegers groter dan het aantal zuidvliegers. Een flinke bijdrage aan het totaalaantal noordwaarts vliegende vogels levert begin juli, toen langs de gehele kust nof trek plaats vond. Hierbij werden opvallend vaak Noordse sterns opgemerkt.