In de verslagen van de afgelopen jaren werden veel gegevens opgesplitst in “Waddenkust” en “Hollandse kust” . Bij de verslaggeving, maar vooral Bij het weergeven van trekpatronen met behulp van grafiekjes gaf dit nogal eens problemen omdat -uit het Waddengebied uit sommige perioden zeer weinig gegevens beschikbaar waren. Bij de presentatie van de gegevens in het nu volgende verslag is van deze indeling afgestapt. In de eerste plaats is het aantal waarnemingsuren uit het waddengebied kleiner dan in de voorgaande jaren ; uit veel zevendaagse perioden zijn zelfs in het geheel geen gegevens beschikbaar. In de tweede plaats is het aantal waamemingsuren langs de Hollandse kust zodanig gestegen dat een verdeling van de kust in Waddenkust met nu 61-½uur en Hollandse kust met 1810 uur niet langer zinvol is. Het leek ons daarom beter om in dit verslag de verschillen die langs de Hollandse kust zichtbaar zijn tussen Noord-Holland en Zuid-Holland goed te laten uitkomen. Vergelijking is goed mogelijk omdat zowel aan de Hondsbossche als bij Scheveningen vrijwel iedere dag is geteld, terwijl er op beide posten op vele dagen zowel in de ochtend als in de middag en avond werd waargenomen. Het geringe aantal uren van IJmuiden is bij de uren van de Zuidhollandse kust geteld, omdat de waarnemingen van Ijmuiden bij veel soorten meer overeenstemmen met de trekpatronen van Zuid-Holland dan met die van de Hondsbossche Zeewering.