Bij de berekening van het presentiepercentage speelt het aantal ex. dat in het desbetreffende uur werd genoteerd geen rol meer. Per zevendaagse periode ia het aantal uurkaarten geteld waarop de soort genoteerd staat. Ook de ter plaatse verblijvende vogels tellen hierbij mee. Het aantal uren waarin de soort present was, wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal waarnemingsuren in de desbetreffende periode. De uitkomsten van de Hondsbossche zijn met een gestippelde lijn aangegeven. Voor het resultaat van de kust van Zuid-Holland+IJmuiden is een gesloten lijn gebruikt. Omdat aan de Hondsbossche gedurende de eerste zeven perioden van het jaar slechts tijdens enkele uren werd geteld, is dit tijdvak niet in de figuren verwerkt.