In tegenstelling tot bij de presentiepercentages zijn de aantallen vogels bij de berekening van het uargemiddelde wel degelijk van belang. In de volgende figuren is het uurgemiddelde per zevendaagse periode gegeven. Hierbij is het aandeel van de noordwaarts vliegende vogels bóven de abscis (of x-as) uitgezet, terwijl het uurgemiddelde van de zuidwaarts vliegende vogels ónder de abscis is getekend. De ter plaatse verblijvende vogels zijn voor deze uitwerking dus niet raeegeteld. Als bij de presentiepercentages zijn de uitkomsten voor de kust van Zuid-Holland+IJmuiden met een gesloten, die van de Hondsbosse Zeewering met een stippellijn, aangegeven.