In de volgende tabellen is van een aantal soorten het vastgestelde uurtotaal in een bepaalde categorie ingedeeld. Bij het vaststellen van dit totaal zijn alle exx. die in dat uur werden genoteerd bij elkaar opgeteld. Om praktische redenen is geen indeling in even brede klassen gehanteerd. Ook is de klassenindeling niet bij alle soorten gelijk. Bij talrijk doortrekkende soorten zijn de klassen veel breder dan bij schaars doortrekkende soorten. Frequentieverdelingen laten aardig zien of de trek sterk geconcentreerd was in e enkele topuren of dat de doortrek plaatsvond in een groot aantal uren.