In de volgende figuren wordt van een aantal soorten een indruk gegeven van de doortrek van adulte en onvolwassen vogels,Voor elke zevendaagse periode is berekend hoe groot percentage van het totaalaantal onv. resp. adulte exx. was. Zo is uit fig. 7.2 af te lezen dat in periode 18 ruim 30 % van alle adulte Dwergmeeuwen passeerde. Voor de Stormmeeuw is een andere berekening toegepast. Per periode is het percentage adult, 3e k.j. en 2e k.j. berekend. Hieruit is b.v. af te lezen dat in periode 15 de helft van de Stormmeeuwen uit adulte vogels bestond; 8 % behoorde tot het derde kalenderjaar en 42 % tot het tweede kalenderjaar.