– Het totaal in de kolom “ter plaatse” (t.p.) is de som van de periodemaxima per telpost. Alleen als het duidelijk was, dat gedurende een langere tijd dezelfde vogel aanwezig was (bv. een Kuifaalscholver bij een haven) is van deze werkwijze afgeweken. – In de kolom “ter plaatse” zijn ook vogels opgenomen, die recht uit zee kwamen vliegen en meestal landinwaarts verdwenen. Dit was met name het geval bij de stootvogels. – Bij verschillende soorten is een onderverdeling gemaakt naar herkenbare kleden. Omdat door diverse ongunstige omstandigheden het niet steeds mogelijk was, deze kleden te noteren, is in veel gevallen het totaal belangrijk hoger dan de som van de aantallen die vermeld staan bij de diverse kleden. – Van een aantal soorten zijn wel verschillende kleden genoteerd, maar deze zijn niet in deze totaalstaten opgenomen. Zie hiervoor de tekst ( jagers, eenden). – In deze totaalstaten zijn verschillende soortcombinaties tussen aanhalingstekens geplaatst. Het gaat hierbij steeds om soorten die in het veld gemakkelijk met elkaar verwad kunnen worden. Zo is het totaal bij “g.stellata/g.arctica” het aantal duikers waarvan niet gezegd kon worden of het een Roodkeel- of Parelduiker was. – Gegevens over Grote Mantelmeeuw, Kleine Fiantelmeeuw, Stormmeeuw en Kokmeeuw werden alleen aan de Hondsbossche Zeewering systematisch verzameld. Zie hiervoor de tekst en de figuren. – Bij een aantal soorten is in de kolom “ter plaatse” een aantal doodvondsten opgenome In de bespreking per soort zullen deze genoemd worden.