In de volgende tabellen is van een aantal soorten het vastgestelde uurtotaal in een bepaalde klasse ingedeeld, Bij het vaststellen van dit uurtotaal zijn alle exx. die in dat uur genoteerd werden bij elkaar opgeteld. Om praktische redenen zijn niet alle klassen even breed en is de klassenindeling niet bij alle soorten gelijk. Bij het bepalen van de klasses is rekening gehouden met de talrijkheid van de betreffende soort. Alle verdelingen zijn in percentages uitgedrukt.