In de volgende tabellen is van een aantal soorten het vastgestelde uurtotaal in een bepaalde klasse ingedeeld. Bij het vaststellen van dit totaal zijn alle exemplaren die in dat uur werden genoteerd bij elkaar opgeteld. Om praktische reden zijn niet alle klassen even breed en is de klassenindeling niet bij alle soorten gelijk. Bij het bepalen van de klassen is rekening gehouden met de talrijkheid van de betreffende soort. Frequentieverdelingen laten zien of de trek sterk gespreid was over een groot aantal uren (bijv. Zwarte Zeeëend) of dat de trek in een paar topuren plaatsvond (bijv. Fuut). Alle verdelingen zijn in percentages uitgedrukt.