Ondanks het streven om een snelle verslaglegging van de zeetrekrosuttaten te bewerkstelligen is ook dit verslag met de (on) nodige vertraging tot stand gekomen. Ten opzichte van de voorgaande jaren is er een lichte stijging In het aantal teluren. De verdeling is echter zeer scheef; het gros van de tellingen is In Noord-Holland verricht, terwijl er op de Wadden nauwelijks geteld is. Van de tellingen in het Waddengebied bestaat een groot deel bovendien uit tellingen van op de Waddenkuat verblijvende vogels. De opbouw van dit verslag verschilt nauwelijks van de voorgaande en zou niet mogelijk geweest zijn zonder de medewerking van de volgende personen. Jan den Ouden en Leo Stegeman voorzagen ons van het basismateriaal. Maarten Plotteeuw vervaardigde de figuren. Frits-Jan Maas tekende da voorplaat Nick van der Ham tenslotte becommentarieerde een eerdere versie van dit verslag. Waarnemingen van soorten die door de Club van Zeetrekwaarnemers beoordeeld worden en niet of onvoldoende zijn gedocumenteerd zijn aangegeven met een asteriks (*).