Het PlantenferbAn van de FFF organiseert in samenwerking met Floron-Friesland, een weekendexcursie naar Ameland met als doel dit eiland te gaan inventariseren op hogere planten. Gedacht wordt aan de volgende opzet: Ameland is zo'n 70 km-blokken groot. Verdeeld over twee dagen houdt dit in per dag 35 blokken om te inventariseren. Gaan wij uit van een "werkschema" van 8 tot 12 u en van 1 tot 5 u, dan hebben wij, als we 2 uur uittrekken voor één km-blok, minstens 9 inventarlsatlegroepjes nodig. Zo'n groepje bestaat, afhankelijk van de belangstelling uit bijvoorbeeld 3 of 4 personen, waarbij minstens één goede plantenkenner. Mede uit edukatieve overwegingen zij hier benadrukt dat ook florlsten met wat "minder" kennis aan dit weekend kunnen deelnemen! Vie belangstelling heeft voor dit weekend, kan voor nader informatie en aanmelding terecht bij: Jacob Koopman, 05610-16317 of Karst Meijer, 05613- 2626.