Mij land F. & Goslinga D. 1990, Vllnderberm Canterlfin, uitgave Wielenwerkgroep. Het rapportje bevat resultaten van dagvlinderonderzoek In 1989 in een wegberm bij Giekerk (aantallen, soorten en bloembezoek) en een voorstel voor natuurvriendelijk beheer van de berm, gericht op versterking van de functie voor dagvlinders. Het is te bestellen door overmaking van f 3,50 op giro 4156998 van de Wielenwerkgroep te Giekerk, onder vermelding van "Vllnderberm". Koopman Jac. en Meijer K. 19Ö9, Mossen In Friesland deel I, uitgave FFF. Het FFF-rapport geeft een verslag van mossenonderzoek in 1987/88 in de zuidoosthoek van Friesland. Hiet alleen is gekeken naar de verspreiding maar ook naar de ecologie van de mossen. Het is te bestellen door overmaking van f 5,00 op giro 3982949 van de penningmeester van de FFF te Ureterp, onder vermelding van "Mossenverslag".