Vie zich verdiept In de plantenwereld van Friesland, krijgt stellig te eniger tijd te maken met de zogenaamde ”lijst Brakman”, ook wel eens de derde ”Flora Frisica” genoemd. (de eerste Flora Frisica was die van David Keese (1760) en de tweede die van J.J. Bruinsma (1840)). In 1686 begint Cornells Brakman met het maken van excursies in Friesland, waarbij hij nauwkeurige aantekeningen maakt van de gevonden plantesoorten. Uiteindelijk vat bij alle op excursies verzamelde gegevens, met verschillende opgaven uit de oudere literatuur, samen tot Flora Frisica, Groeiplaatsen in Friesland en literatuuropgaven omtrent de flora van Friesland aangevuld met enkele eigen waarnemingen. Om de geschiedenis en de betekenis van de ”lijst Brakman” wat nader te belichten, wordt In dit artikel, In twee afleveringen, een korte schets gegeven van de levensloop van Brakman. Het ontstaan van de lijst wordt nader beschouwd aan de hand van de drie aantekenboekjes van Brakman (1886 – 1906), die thans In ons bezit zijn.