Vielenwerkgroepleden en FFF-ers in Noord-Frlesland hebben onlangs een oproep ontvangen met het verzoek om een brief te schrijven aan een Statenlid waarin verontrusting werd uitgesproken over het plan om een weg aan te leggen van Leeuwarden naar Aldtsjerk, het zogenaamde west-tracé. Hierop is bijzonder goed gereageerd. Velen hebben meegedaan. Daarnaast heeft de brief nog een extra verspreiding gekregen doordat verschillende mensen de oproep hebben gecoplëerd en doorgegeven aan anderen. In de dorpen Lekkum/Mledum en Vljns hebben velen zich bij de actie aangesloten. Ook zijn brieven naar de betreffende Statencommissies gestuurd door de Vlelenwerkgroep, de FFF, de Friese Milieuraad, Milieudefensie kerngroep Leeuwarden, dorpsbelangen Lekkum/Mledum en Vijns en de vogelwachten Lekkum/Mledum en Vljns, waarin ze zich tegen de weg uitspreken. It Fryske Gea heeft kritisch gereageerd op de procedure en komt nog met nadere standpunten. In de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Ruimtelijke Ordening, Waterstaat en Milieubeheer van 17 mei bleek dat de Statenleden Inderdaad veel brieven ontvangen hadden. De verdediging van het plan door G.S. riep meer vragen op dan er opgelost werden. Weliswaar is besloten dat het plan, met aanvullingen "de Inspraak In" gaat, maar dat wil allerminst zeggen dat de kaarten al geschud zijn. Op de vergadering bleek dat de commissies zeer verdeeld waren over de nieuwe weg. Dit biedt perspectieven. Wij als Wielenwerkgroepleden kunnen trots zijn dat we het Initiatief hebben genomen tot deze actie. Allen die hebben geschreven of gebeld met Statenleden, bedankt! Blijf de zaak volgen. Stuur een inspraakreactle In naar Gedeputeerde Staten, Tweebaksmarkt 52 8911 KZ Leeuwarden. De stukken liggen tot eind Juni ter Inzage op het Bureau Voorlichting van de provincie, naast het provinciehuis. Veel hangt van ons af.