In dit tweede artikel over de vogels van de Groote Vielen worden de zwanen en ganzen behandeld. Vooral de ganzen dragen bij tot de internationale betekenis van bet Groote Vielen-gebied voor het behoud van trekvogels. De rijkdom en de verscheidenheid aan trekvogels is een hoofddoelstelling van It Fryske Gea bij het beheer van het reservaat ”de Ryptsjerkerpolder” (figuur 1). Dat dit beheer succesvol is wordt gestaafd door de resultaten van de tellingen in dit ”wetland”. Op gunstige dagen kunnen wel 50.000-60.000 vogels aanwezig zijn, in een rijke verscheidenheid aan soorten. Ganzen, meeuwen, eenden, steltlopers en spreeuwen vormen de hoofdmoot. Voor we beginnen met de zwanen wil ik allen, met name de Vielenwerkgroepleden, die hebben meegewerkt aan de tellingen, bedanken.