In het weekend van 22 t/m 24 juni Jl. gaven maar liefst 25 florlsten acte de présence op Ameland. In twee dagen werd geprobeerd het eiland te inventariseren op hogere planten. Het project betrof een samenwerking tussen het FFF-plantenferbAn en FLORON (Florlstisch Onderzoek Nederland) onder leiding van ondergetekenden. Van de ruim 70 km2 die het eiland groot is, kon ultelndelljk van 50 blokken een streeplijst worden Ingeleverd. Tot aan Ballum, komend van De Hon in het oosten, is "alles" gedaan. Daar er derhalve in het westelijk deel nog 20 blokken zijn blijven liggen, leek het ons enigszins voorbarig om nu reeds met verspreldlngskaartjes en dergelljke te komen. Het lijkt ons zinvoller ons hier te beperken tot het vermelden van enkele topics. In een later stadium wordt dan ultgebreider op dit "Amelandproject" teruggekomen.