Eind 1990 werden plannen bekend gemaakt voor een meer natuurlijke ontwikkeling van Rottumerplaat en Rottumeroog. Omdat de plannen in de toekomst ook voor het Friese deel van de Waddenzee gevolgen kunnen hebben, heeft de redactie aan Jappie van den Bergs, één van de schrijvers van de betreffende nota ’Een meer natuurlijke ontwikkeling van Rottumerplaat en Rottumeroog: aanvaardbaar of niet?’, gevraagd om een artikel voor Twirre te schrijven. Het artikel beschrijft in kort bestek de inhoud van de nota. Het accent is hierbij gelegd op de functie van de eilanden voor vogels.