1 februari 1991 – De jaarvergadering ligt inmiddels achter ons, maar omdat deze terwijl ik dit schrijf nog komen moet, hier geen evaluatie. Nog wel enkele opmerkingen. De tweede coördinator voor het Fügelferbân is Jaring Roosma geworden. We hopen dat Wybren Lok en hij tot een vruchtbare samenwerking zullen komen. Ook het Plantenferbân biedt nieuws: Jacob Koopman en Karst Meijer starten het komende winterseizoen een mossencursus Friesland. Overigens blijkt uit het organisatieschema 1991 misschien onvoldoende, dat de plantencursus en de mossencursus afzonderlijke activiteiten zijn; onze excuses daarvoor. Van alle actuele bestuurszaken licht ik er één uit: het symposium, dat de FFF op 15 november 1991 organiseert. De onderhandelingen met de sprekers zijn nagenoeg afgerond. Het onderwerp wordt: welke kansen biedt het Natuurbeleidsplan aan de oude cultuurlandschappen? Het lijkt er de laatste jaren op, dat in de natuurbeschermlngswereld een tendens bestaat zich meer te richten op natuurontwikkeling en minder op natuurbehoud. Eutrofiëring, verdroging en financiële beperkingen zijn de oorzaken achter dit proces. Hoewel op dit moment nog geen namen genoemd kunnen worden, ziet het er naar uit, dat we een drietal zeer capabele sprekers hebben kunnen vinden om deze problematiek toe te lichten. Het zullen geen klaagzangen worden, maar verkenningen van mogelijkheden. Het bestuur hoopt ook interesse voor het symposium op te wekken in kringen van agrariërs, ruilverkavelaars en provinciale en gemeentelijke bestuurders. In de volgende Twirre volgt uitvoerige informatie. Men legge echter de datum vast!