Het denken over natuurbeheer en -bescherming is de laatste Jaren aan het veranderen. Haast natuurbehoud is er nu veel aandacht voor natuurontwikkeling. Haast het beschermen van natuurreservaten staat het scheppen van verbindingen tussen natuurterreinen in de belangstelling: de ecologische infrastructuur. Zowel overheden als particuliere organisaties houden zich intensief met dit onderwerp bezig. Het Natuurbeleidsplan schetst de ecologische hoofdstructuur van Nederland. In de nota ”Plan ecologische verbindingszones” van de provincie Friesland wordt een kader gegeven voor concrete maatregelen op dit terrein in Friesland. De provinciale landschappen besteden in hun voorlichtingsactiviteiten veel aandacht aan dit thema. Het IVN, Vereniging voor natuur- en milleu-educatie houdt onder de titel ”Wegen voor de natuur” een campagne waarin de fijnmazige invulling van de ecologische hoofdstructuur centraal staat. Genoeg aanleiding om dieper in te gaan op de achtergronden van dit onderwerp. In dit artikel komen de theoretische achtergronden van de ecologische ifrastructuur kort aan de orde. Aan de hand van functies van landschapselementen wordt de situatie in Friesland besproken. Tenslotte komen de mogelijkheden en plannen aan de orde voor enkele diersoorten, die sterk afhankelijk zijn van goede verbindingswegen.