Eierzoeken: Het ljipaisikjen staat onder druk. Het Europese hof heeft de Nederlandse regering opnieuw berispt omdat de EG-vogelrichtlijn niet wordt nageleefd. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels is een campagne begonnen tegen het rapen van kievitseieren. Volgens Sake Roodbergen (BFVW) een wanhoopsoffensief. In het voorontwerp Vogelwet wordt een combinatie van eierzoeken en nazorg nog toegestaan. Mogelijk wordt dit voorlopig de uitslag. Nieuwe wetgevingen volgen nog. Frieslands buitendijks: De aanvraag voor EG-subsidie door It Fryske Gea voor het natuurproject Friesland buitendijks heeft van alle kanten steun ontvangen. Ook staatssecretaris Gabor steunt de aanvraag. De boeren in het gebied willen zo snel mogelijk zekerheid over de plannen. De Werkgroep Wadvogels wil, dat er in de plannen rekening wordt gehouden met de (internationale) waarden voor vogels. Hier is jaren voor gevochten.