Vanwege de grote belangstelling voor de nu voorbije cursus organiseert de Fryske Feriening foar Fjildbiology in 1993 in samenwerking met SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogel Onderzoek Nederland) weer een cursus vogelinventarisatie. Ook ditmaal is de cursus vooral gericht op de broedvogels van graslanden en moerassen. In Friesland liggen zeer belangrijke broedgebieden voor weidevogels en moerasvogels. Helaas is er nog steeds een gebrek aan vrijwilligers, die kunnen inventariseren volgens de landelijk geaccepteerde BMPmethode (Broedvogel Monitoring Project) of de ermee verwante BSP-methode (Bijzondere Soorten Project). De kaart van Friesland met SOVON-proefvlakken vertoont grote ”witte plekken”. Zonder de Friese gegevens boeten de landelijke gegevens voor welde- en moerasvogels sterk aan waarde in. De FFF wil samen met SOVON hier iets aan doen, door het organiseren van deze cursus.