Op maandagochtend 29 juni heeft de Wielenwerkgroep het rapport ’Broedvogels van de Binnemiede/Weeshuispolder 1975-1991’ aangeboden aan Henk Kroes, directeur van It Fryske Gea. Het rapport beschrijft de ontwikkeling van de broedvogelbevolking van dit prachtige halfnatuurlijke veengraslandgebied ten zuiden van Gytsjerk bij de Groote Wielen tussen 1975 en 1991. Uit de resultaten blijkt dat in 1991 in de graslanden en oeverzônes totaal 24 soorten vogels hebben gebroed, waarbij in Nederland bedreigde graslandvogels als Watersnip, Zomertaling en Kemphaan. Op 182 ha geïentariseerd gebied zijn 595 broedterritoria vastgesteld, waarbij zeer grote aantallen Scholeksters (173), Tureluurs (47) en Veldleeuweriken (85). Helaas is de Gele kwikstaart als broedvogel verdwenen. Het is niet uitgesloten, dat de soort die nog wel in de Ryptsjerksterpolder broedt, weer terugkeert als broedvogel, wanneer de Kondyken (2 ha bij de doorgang Sierdswiel/Houtwielen) wordt ontpolderd. Tijdens de presentatie werden suggesties gedaan over het beheer van het prachtige weidevogelgebied en werd een oproep gedaan om in Friesland te komen tot een discussie over het behoud van weidevogelreservaten in Friesland. U kunt het op chique milieuvriendelijk (chloorvrij) papier gedrukte en goed uitgevoerde rapport met prachtige fotos afhalen voor f 5,- bij Dick Goslinga, U. van Houtenstrjitte 86 te Gytsjerk of het bestellen (zie rubriek ’nieuwe uitgaven’).