Voor u ligt het dlstel-speciaalnummer van Twirre. Distels worden in verschillende provincies in Nederland, zo ook in Friesland, bestreden op grond van de zogenaamde Dlstelverordenlngen. Het wordt tijd deze verordeningen ter discussie te stellen. Hiervoor zijn verschillende aangrijpingspunten. De instelling van de eerste dlstelverordenlngen stamt uit begin vijftiger jaren, een tijd waarin distels voor de boer inderdaad een reëel probleem konden vormen. Vooral economische en bedrijfsmatige argumenten speelden daarbij een rol, terwijl natuurwaarden eigenlijk niet aan bod kwamen. Door het werk van mensen als Piet Zonderwijk en Arle Koster aan de Landbouwuniversiteit Wageningen is Intussen het Inzicht in de ecologische betekenis van distels en bloemrijke plaatsen verdiept. Het agrararisch gebruik heeft zich de laatste tientallen Jaren sterk gewijzigd, waardoor de dlstelproblematlek sterk aan betekenis heeft ingeboet. En tenslotte zijn er de veld winnende ideeën over ecologisch bermbeheer en natuurontwikkeling en de grotere aandacht voor kleine beestjes zoals (dag)vllnders, die gezorgd hebben voor een herwaardering van distels. Het distelnummer bevat vier artikelen, die met elkaar een beeld geven van de huidige kennis over distels in verband met landbouw en natuur. Het eerste artikel ' De Akkerdistel, een gevaarlijk onkruid?' is van Roelf Pot, medewerker van de vakgroep Vegetatiebeheer van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Het artikel gaat vooral in op de biologie van de Akkerdistel in verband met vestiging in landbouw- en natuurgebied. Het tweede artikel ‘Distels langs spoorlijnen en in aangrenzend agrarisch grasland, geschreven door Freek Nljland, geeft een verslag van het dlstelonderzoek van de FFFdistelwerkgroep. Hierin is onderzocht of er samenhang bestaat tussen distelhaarden en aanwezigheid van distels in nabijgelegen agrarisch grasland en tussen de aanwezigheid van distels in grasland en het agrarisch gebruik ervan. Daarna volgt een artikel van Monique Bulle & Jan van der Made 'De betekenis van distels voor dieren', waarin de verschillende diergroepen aan de orde komen die gebruik maken van distels. Rudl Hobbenschot sluit de rij met het artikel 'De Distelverordening achterhaald?'. Hierin worden de verschillende dlstelverordenlngen in Nederland met elkaar vergeleken en wordt een pleidooi gehouden voor een nieuw beleid ten opzichte van distels.