In Juli heeft de Wielenwerkgroep een inspraakreactie verzonden over de schets ’Blauwe Zone’. Laat ik in het kort de voornaamste punten samenvatten. De Blauwe Zone is een plan van de provincie Friesland over de ontwikkeling van het buitengebied, grofweg tussen Leeuwarden, Akkrum en Drachten, wat betreft landbouw, natuur, recreatie en wonen. Dit plan, waarin onder meer natuurherstel een belangrijk punt is, is in de Friese media zwaar gekraakt door de landbouwlobby. De Wielenwerkgroep heeft daar een geheel andere mening over en staat in grote lijnen achter het plan. Toch zijn er enkele bezwaren. Onze reactie is beperkt tot de natuuraspecten en wel vooral over het Groote Wielengebied. Kritiek is er over de ’afronding’ van het Groote Wielengebied als kerngebied in de Ecologische hoofdstructuur. Met de toevoeging van ca. 50 hectare natuurgebied langs de rijksweg E-10 (figuur 1) is de Wielenwerkgroep het geheel eens. Dit (nu nog agrarisch) gebied onttrekt door de diepe ontwatering veel water aan het moeras de ’Koekoekspetten’ en aan de schraallanden langs de Ryptsjerkervaart. Het gebied de ’Slauters’, tussen Gytsjerk en de Rijd, met zeer grote potentiële natuurwaarden is echter buiten de afronding gelaten. Toch zijn de (vanwege het agrarisch gebruik nu nog sluimerende) natuurwaarden van de Slauters te vergelijken met die van het gebied langs de Bouwepet, waarvan een deel in de rullverkaling Tietjrksteradeel als natuurontwikkelingssgebied is bestemd.