Fries natuurbeleid: Het Friese plan voor 5500 hectare aan ’Vliegende hectares’ ontmoet stevige kritiek van het rijk. De Rijks Planologische Commissie adviseert de minister van VROM om hiermee niet akkoord te gaan vanwege het vrijblijvende karakter van de vliegende hectares. Wel mag per 1 Januari een experiment met vliegende hectares van start gaan bij Wommels en rond het Slotermeer. Hierbij ontvangen boeren een vergoeding van f 660 tot f 1530 per hectare als zij het beheer en gebruik aanpassen aan de weidevogels. Ook het Streekplan Friesland ontmoet kritiek van de minister de Boer van VROM. Zij wil dat Friesland een oppervlakte van 14.500 hectare opneemt als ’ecologische hoofdstructuur’. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Herstel beekdal de Linde: Een eerste project voor herstel van beekdalen in Friesland is door Staatsbosbeheer ter hand genomen. Een verdwenen, door het beekdal kronkelende, zijarm van de Linde is opgespoord en wordt weer uitgegraven. Wanneer de waterloop eenmaal is hersteld, zullen de problemen met de waterhuishouding van het nabijgelegen natuurgebied bij de Schutsluis tot het verleden behoren en kunnen onder meer de kwetsbare blauwgraslandrestanten en dotterbloemvegetaties behouden blijven.