Alde Feanen. De Noarderburd en lt Eilên in de Alde Feanen krijgen waarschijnlijk van Gedeputeerde Staten de status van natuurontwikkelingsgebied. Het is de bedoeling dat er op beide eilanden moerasgebieden ontstaan met stukken open water, grote rietvelden en op hoge delen moerasbos. Op de Noarderburd wordt recreatief medegebruik voorgesteld. De belangenvereniging van de Burd zet grote vraagtekens bij het voorstel. Met name of het recreatief medegebruik wel goed tot zijn recht zal komen en of de vrijheid van boeren die op het eiland willen blijven niet in het geding zal komen. Friese glastuinbouw. Friesland hoopt dat het rijk alsnog wil helpen met de uitbreiding van de glastuinbouwsector in deze provincie. Minister van Aartsen (landbouw) heeft het provinciebestuur beloofd dat hij “daar met een zeer positief oog naar zal kijken”