Op 17 maart jongstleden hield Jelte van der Veen, interim consulent Openluchtrecreatie Noord-Nederland (ministerie van LNV) een inleiding getiteld: ’Recreatie en Natuur, living apart together’. De lezing vond plaats te Leeuwarden in het kader van het eerste Twirre-lustrum. Het verhaal is bewerkt tot artikel.