Noord-Friesland Buitendijks (figuur 1) worden sinds 1991 door de Wadvogelwerkgroep FFF geïnventariseerd op alle aanwezige soorten broedvogels (Kuipers & Feddema 1992). Het geïnventariseerde gebied heeft een oppervlakte van ruim 2300 ha en bestaat deels uit kwelders (ruim 1300 ha) en deels uit zomerpolders (ruim 1000 ha). Bij eerdere inventarisaties in1972 en 1983 zijn hoofdzakelijk alleen de kwelders op alle aanwezige soorten onderzocht. De totalen van 1995 dragen slechts een voorlopig karakter omdat de gegevens van één telgebied nog niet binnen zijn. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de broedvogelaantallen in de periode 1991- 1995.