Minister van Aartsen van landbouw wil het internationale beheersplan voor deze beschermde vogels eerst nader uitwerken alvorens de aalscholvers op het IJsselmeer daadwerkelijk worden bestreden. De aalscholvers hebben het vooral voorzien op baars en snoekbaars. Ook elders in noordwest-Euro pa zijn problemen rond de vogels die op de Rode Lijst van beschermde vogels staan en daarom alleen mogen worden bestreden als er werkelijk niets anders op zit. Van Aartsen wil samen met andere landen bekijken wat de beste oplossing is om te voorkomen dat het aantal aalscholvers toeneemt. Als van Aartsen zijn plannen om nesten van aalscholvers leeg te halen ten behoeve van een gezonde visstand doorzet stapt Vogelbescherming naar Het Europese Hof.