Diverse interessante ontwikkelingen zijn er te melden. In het kader van de MER (milieu-effect-rapportage) in verband met de aanleg van een weg van Aldtsjerk naar Leeuwarden heeft bureau Altenburg en Wymenga een rapport uitgebracht over de natuurwetenschappelijke waarde van de polders tussen Aldtsjerk en Leeuwarden. Het is een gedegen stuk werk geworden. Veel gegevens zijn gebruikt van de Wielenwerkgroep en van de vogelwachten Wyns, Lekkum/Snakkerburen en Trynwâlden. Vooral over weidevogels, moerasvogels, trekvogels en dagvlinders is veel informatie op tafel gekomen. Het rapport zal zeker een rol spelen bij de uiteindelijke beslissing voor het eventuele tracé van de weg. Intussen is bekend geworden dat ook de mogelijkheid van een rondweg om Oentsjerk bij de keuze betrokken zal worden. Zoals bekend verzet de Wielenwerkgroep zich met andere natuurorganisaties tegen de aanleg van de weg Leeuwarden-Aldtsjerk. Ook dit jaar wordt de Binnemiede/Weeshuispolder weer geïnventariseerd op broedvogels. It Fryske Gea is van plan de polder te bemesten met kalk. De bodem is te zuur geworden, wat ongunstig is voor het bodemleven en voor de weidevogels die ervan afhankelijk zijn.