De omstreden uitbreiding van Beetsterzwaag met 350 woningen op de flank van het beekdal Koningsdiep is van de baan. Een meerderheid van de politieke partijen in Opsterland keerde zich tegen een verdere groei in de richting van kwetsbare natuurgebieden. Van de duizenden hectares blauwgrasland die Nederland rond de eeuwwisseling nog telde, resteert nog slechts 30 hectare. Daarvan ligt 10 procent in het natuurgebied Rome bij Beetsterzwaag. Deskundige Ultsje Hosper uit Ureterp maakte zich ernstige zorgen over de woningbouwplannen van de gemeente Opsterland. Woningbouw op de hoger gelegen flank van het beekdal Koningsdiep vormt volgens hem een ernstige bedreiging voor de tientallen beschermde plantensoorten in Rome. Andrys Pebesma, voorzitter van de actiegroep Plan van Tafel, reageerde opgelucht op de afwijzing voor woningbouw. Hij meent dat de inwoners pas door de woningbouwplannen oog hebben gekregen voor het naar Nederlandse maatstaven bijzonder mooie natuurgebied. Het belang van de weilanden op de flank van het beekdal als foerageergebied van ganzen, vleermuizen en kerkuilen en de aanwezigheid van zeldzaam blauwgrasland sterkten de tegenstanders in hun verzet.