Deze zomer zijn de werkzaamheden afgerond voor de inrichting van het natuurontwikkelingsgebied ”Bouwepet”. Het Bouwepetgebied zal in de toekomst de natuurgebieden ’de Groote Wielen’ en het complex Ottema-Wiersma reservaat / Sippenfennen met elkaar verbinden. Het gebied krijgt een eigen waterbeheersing met een veel hoger waterpeil dan nu het geval is. Om het gebied is een kade aangelegd om het water te kunnen vasthouden. De oevers van het stroompje de Bouwepet zijn nu voorzien van een flauw talud en enkele delen zijn afgegraven, hetgeen weer grond leverde voor de kade. Een begeleidingsgroep van It Fryske Gea, de Wielenwerkgroep en de vogelwachten Trynwâlden en Ryptsjerk zal overleggen over de toekomstige ontwikkelingen. Een inventarisatiegroep met leden uit de vogelwachten en de Wielenwerkgroep gaat de vogelstand inventariseren volgens de ’BMP-methode’. Doel is om op deze wijze ook de streek meer bij het project te betrekken. Dat is een goede zaak. Freek Nijland