Wanneer natuur ter sprake komt, denken we meestal aan waterrijke natuurgebieden als de Âlde Feanen of aan buitelende kieviten in het voorjaar. Maar hoe gaat het eigenlijk met de natuur in de stad? Wim Beijerinck is iemand die de natuur in de stad ter harte gaat. Twirre sprak met hem. Het milieu is een onderwerp dat de laatste tientallen jaren bij vlagen hoog op de politieke agenda genoteerd staat. Op internationaal niveau zijn er vele congressen aan gewijd, landelijk trekt het vooral de aandacht als het milieu bedreigd wordt door economische ontwikkelingen. Op regionaal niveau zijn het de gemeenten die besluiten nemen over het beheer en inrichting van de directe woonomgeving. Om als burger invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente zijn er verschillende mogelijkheden voorhanden. In de wijk Aldlân is een werkgroep opgericht die zich inzet voor een leefbare woonomgeving en de gemeente adviseert bij het opstellen van het ’Groenbeleidsplan’ van de wijk. Eén van de initiatiefnemers tot de oprichting van de Werkgroep Woonomgeving Aldlân is Wim Beijerinck. Hij woont in de wijk Aldlân in de Friese hoofdstad. Als ik de wijk (in het zuidoosten van Leeuwarden) binnenrijd, heb ik niet het gevoel nog in de stad te zijn. De woning van Beijerinck staat aan de rand van de wijk; vanuit de achtertuin kijk je uit op de Greuns, waarachter het recreatiegebied de Froskepólle ligt. In de tuin van de familie Beijerinck strijken regelmatig vogels neer, die de Greuns oversteken, om een graantje van de voederplank mee te pikken.