De provinciebesturen krijgen de bevoegdheid om eierzoeken al dan niet, en onder bepaalde voorwaarden, toe te staan. De provincies kunnen bepalen of er schriftelijke toestemming nodig is van de individuele landeigenaar. Dit is vastgelegd in de wijziging van de nieuwe Flora- en Faunawet. Ontheffing van het raapverbod kan door de provincies alleen worden gegeven aan erkende weidevogelbeschermingsorganisaties als BFVW en Vanellus Vanellus. De FFF vond eerder al, dat onder geen beding medewerking mag worden verleend aan eierzoeken in natuurgebieden. Zij acht, in tegenstelling tot de BFVW, eierrapen allerminst een ecologisch onschuldige activiteit.