De komende tientallen jaren gaat er wat veranderen in buitendijks Fryslân. De natuur krijgt er meer kans, zomerpolders zullen worden ontsloten voor de getijden en een grootschalig kwelderlandschap zal ontstaan. Om na te gaan of deze veranderingen zullen leiden tot een veranderde begrazingsdruk van ganzen op binnendijkse akkers en graslanden, is er een monitoringonderzoek gestart van ganzen en zwanen langs Noord-Fryslân Buitendijks, dat vijfjaar gaat duren. Het onderzoek, met aan de basis 14-daagse tellingen, wordt uitgevoerd door bureau Altenburg & Wymenga in samenwerking met de Wadvogelwerkgroep-FFF. In dit eerste verslag, samengesteld door Meinte Engelmoer, wordt al duidelijk wat vrijwilligerswerk van vogelaars met professionele begeleiding vermag. Uit de resultaten van het telseizoen september 1996 – juni 1997 blijkt onder meer dat de begrazingsdruk van ganzen (rotgans en vooral brandgans) buitendijks ca. 50 keer zo hoog is als binnendijks. De tellingen zijn sytematisch opgezet, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de tellingen (beoordeling van telfouten), omstandigheden van de tellingen (bijvoorbeeld de getijden, het weer) en de typen gebieden waarin de vogels worden aangetroffen (wel/niet begraasd, kwelder, grasland, bouw, binnen/buitendijks). Een paar kritiekpuntjes: 1) graag betere legenda bij de figuren; 2) ik heb me rot gezocht naar een definitie van begrazingsdruk; 3) er wordt geen rekening gehouden met systematische schattingsfouten. Een aanrader voor vogelaars met systematische afwijkingen.