Dit handzame boekje is een uitgave van de KNNV in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Het is al enige tijd verkrijgbaar in de boekhandel en beschrijft ’kunstmatige’ nestgelegenheid voor 40 vogelsoorten. De inleidende hoofdstukken behandelen achtereenvolgens onder meer het waarom van kunstmatige nestgelegenheid, materiaalkeuze, onderhoud, te verwachten problemen zoals verstoring of vernieling, predatie, onderzoeksmogelijkheden door middel van monitoring en de effecten van kunstmatige nesten. Daarna worden de verschillende leefgebieden besproken. Beide hoofdstukken zijn prettig leesbaar (geen onbegrijpelijke vaktaal) en verluchtigd met schetsjes en tekeningen Hoofdstuk 3 behandelt de nestgelegenheid per soort. Van elke soort wordt eerst enige informatie gegeven over biotoop, broedtijd enzovoorts.