Van oudsher komt de Noordse woelmuis voor in nat Friesland. Hoe gaat het eigenlijk met dit bedreigde diertje? Dit artikel doet verslag van de achteruitgang in Friesland tegen de achtergrond van de situatie in overig Nederland. In Nederland komt een ondersoort van de Noordse woelmuis voor die nergens anders ter wereld leeft. Dit gegeven maakt dit kleine zoogdiertje tot een zeer belangrijke soort voor het Nederlandse natuurbeleid. Nadat in de Atlas van de Nederlandse zoogdieren (Ligtvoet, 1992) voorzichtig geconstateerd werd dat de Noordse woelmuis in verspreiding en aantallen achteruitgegaan was, volgde in 1994 opname in de Rode Lijst van de bedreigde zoogdieren in Nederland (Lina & Van Ommering, 1994). Hierna kreeg de soort nog de status van beschermde diersoort en werd ze aangewezen als prioritaire soort in het kader van de Habitatrichtlijn. Beleidsmatige aandacht genoeg, maar heeft dit ook al geleid tot een stoppen van de achteruitgang, of zelfs een toename van de Noordse woelmuis in recente jaren? Deze vragen moeten ontkennend beantwoord worden. De achteruitgang is zelfs versterkt doorgegaan, en met name ten oosten van het IJsselmeer is de situatie voor de Noordse woelmuis dramatisch.