In 1996 heeft LNV-Noord een voorbeeldproject gestart om de mogelijkheden van een passende en toereikende regionale gegevensuitwisseling op het gebied van Natuurbeleid en -beheer in beeld te brengen. Dit heeft geresulteerd in een opzet vooreen ‘Noordelijk Netwerk Natuurinformatie’. Het initiatief was ingegeven door de decentralisatie van het natuurbeleid in de richting van de Provincies waarbij de rol van LNV verschuift naar ‘sturen op hoofdlijnen en toetsen op resultaat’. Meer nog dan voorheen komt hierbij een zwaar accent te liggen op een deugdelijke verantwoording op basis van betrouwbare gegevens over bereikte resultaten en effecten. Een kwalitatief goede evaluatie van natuurbeleid en een tijdige signalering van problemen is hiervan afhankelijk. Ook de resultaten van het ‘Programma Beheer’ zullen leiden tot een behoefte aan betere gegevens over de uitvoering en effecten van natuurbeleid en -beheer.