Het Weidevogelmeetnet Groningen is één van oudste provinciale weidevogelmeetnetten in Nederland. Ingegaan wordt op de functie van het meetnet als beleidsinstrument. Uit de gegevens tot nu toe wordt een beeld gegeven van de aantalsontwikkeling van verschillende weidevogelsoorten en worden op basis van enkele scenario’s voorspellingen gedaan over de toekomstige ontwikkeling van de gruttopopulatie in Groningen.