De gemeente Leeuwarden heeft het plan opgevat te gaan bouwen in de Bullepolder. Het gaat om een woonlocatie voor beter gesitueerden, die Leeuwarden voor de stad wil behouden. De Wielenwerkgroep, de Lekkumer ‘Werkgroep Bullepolder’ en de Friese Milieufederatie verzetten zich tegen de plannen. De plannen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de aanwezige vogelpopulaties in het aangrenzende Groote Wielengebied. Het Groote Wielengebied, in beheer bij It Fryske Gea, is kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur en door het Ministerie van LNV aangemeld voor de Europese Vogelrichtlijn. Tegelijk komen er geluiden uit Provinciale Staten (CDA) om de voorlopig in de ijskast gezette weg van Leeuwarden naar Aldtsjerk weer op de agenda te zetten.