De afgelopen jaren zijn de Âlde Feanen, de Deelen, het Fochteloërveen, de Waddenzee inclusief Noord- Friesland Buitendijks en de Friese IJsselmeerkust al aangewezen als Speciale Beschermingszone onder de EU-Vogelrichtlijn. Half februari heeft het Ministerie van LNV bekend gemaakt dat ze ook andere daarvoor in aanmerking komende natuurgebieden als Speciale Beschermingszone gaat aanwijzen. Voor Friesland gaat het om de Groote Wielen, Van Oordt’s Mersken, het Sneekermeercomplex (inclusief Terkaplesterpuollen e.o.), de Witte/Zwarte Brekken en het Oudhof, de Oudegaasterbrekken e.o., de Fluessen/Vogelhoek/Morra, de Rottige Meenthe/Brandemeer, het Drents-Friese Woud (deels ook in Drenthe), alle open water van het IJsselmeer (deels ook in Flevoland en Noord-Holland), de Noordzeekustzone (deels ook in Groningen en Noord-Holland) en de duinen, het strand en de strandvlakten van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Tot half april konden belanghebbenden een zienswijze indienen. Ook de FFF heeft een uitgebreide reactie geschreven. In onze zienswijze hebben we, evenals alle andere natuur- en milieu-organisaties, aangegeven verheugd te zijn met het voornemen van het ministerie om deze gebieden aan te wijzen. De FFF schrijft dat ze ervan overtuigd is dat alle gebieden voldoen aan ornithologische criteria die rechtvaardigen dat ze als Speciale Beschermingszone worden aangewezen. De FFF wijst er in haar reactie tevens op dat ze verheugd is dat via de nieuwe Flora- en faunawet de jacht in alle Friese Vogelrichtlijngebieden (waaronder ook de gebieden die al onder de werking van de Vogelrichtlijn zijn gebracht) niet langer mogelijk is. Verder heeft de FFF in haar reactie opgemerkt dat op grond van ornithologische criteria het Tjeukemeer, het Slotermeer, het Koevordermeer, de Groote Brekken, de Idzegaasterpoel e.o. en de polders van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog ten onrechte ontbreken op de lijst van aan te wijzen gebieden. Een kopie van onze zienswijze is bij de coördinator Fûgelferbân te krijgen.