Jaarlijks houdt een groeiend aantal Friese vogelaars zich bezig met tellingen en inventarisatie van kolonievogels en zeldzame broedvogels. De voorlopige resultaten hiervan verschijnen ieder jaar in de Friese SOVON-Nieuwsbrief. De definitieve resultaten verschijnen gebruikelijk een jaar later in gereviseerde vorm in Twirre. Voor de vijfde maal in successie verschijnt hier een overzicht van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) in het Friese district. Voor eerdere bijdragen wordt verwezen naar Schut & Versluys 1994, 1995, 1998 en Kleefstra et al. 1999. Sinds 1996 richt het landelijke broedvogelonderzoek van SOVON zich, naast monitoring van vaste proefvlakken (Broedvogel Monitoring Project), op inventarisatie van 17 soorten kolonievogels en 78 min of meer zeldzame broedvogelsoorten. Op het Friese vasteland wordt de inventarisatie gecoördineerd door de Friese districtscoördinator, tevens auteur van dit artikel. De inventarisatie van het Waddengebied wordt gecoördineerd door Ben Koks, waddencoördinator namens SOVON. Belangrijke bron van informatie voor het Waddengebied vormt Dijksen & Koks (1999). Voor telmethoden wordt verwezen naar Van Dijk & Hustings (1996).