In de afgelopen aprilmaand heeft het bestuur van de FFF overleg gehad met het bestuur van de Werkgroep Amfibieën en Reptielen Friesland (WARF, op 11 april) en met het bestuur van de Vlinderwerkgroep Friesland (VWF, op 27 april). Doel van de gesprekken was om de mogelijkheden voor meer samenwerking op een rij te zetten en hier liefst concrete afspraken over te maken. De Vlinderwerkgroep Friesland wilde vooraf graag weten waarom de FFF dit samenwerkingsinitiatief was gestart en wat het beoogde doel van meer samenwerking is. Na enige discussie werden in eerste instantie de volgende doelstellingen geformuleerd: • Het bewerkstelligen van een (met name naar buiten toe) duidelijker en effectiever structuur aan natuurwerkgroepen op Provinciaal niveau, dus: meer samenhang. • Sneller en effectiever (gezamenlijk) op kunnen treden wanneer er zaken spelen die van invloed kunnen zijn op de natuur binnen Fryslân. • Een Provinciaal informatiepunt over natuur te hebben in Fryslân (de FFF?). Via dit Provinciale informatiepunt kan uitwisseling van gegevens tussen de gegevensverzamelaars, opdrachtgevers, bestuurders, beheerders en vooral de landelijke PGO’s (particuliere gegevensverzamelende organisaties zoals SOVON, FLORON, VZZ, De Vlinderstichting, NEV, EIS, RAVON, etc.) beter gecoördineerd worden. • Eén Provinciale databank met hierin alle Friese natuurinfo lijkt niet haalbaar en ook niet nodig aangezien de PGO's dit op landelijk niveau al hebben, elk voor hun eigen discipline. • Met een goede structuur en stevige basis, waaruit heel duidelijk het belang van gegevens over de natuur naar voren komt, mensen prikkelen en stimuleren nóg actiever en gerichter gegevens te verzamelen en zich wellicht ook te verdiepen in andere (nog onbekende) biologische groepen. De FFF zoekt hierbij in eerste instantie samenwerking met provinciaal actieve werkgroepen, die zich bezighouden met het thema ‘natuur’, waarbij de belangrijkste activiteit ‘het onderzoek’ is; dus het verzamelen van gegevens. De WARF en VWF zijn hiervan natuurlijk belangrijke voorbeelden. Maar ook de Paddestoelenwerkgroep Friesland en de Schelpenwerkgroep Friesland voldoen bijvoorbeeld aan die criteria.