Met de gemeente Leeuwarden, de projectontwikkelaar van de 'Wind-groep’ en andere belanghebbenden is een reeks gesprekken gevoerd in verband met de uitwerking van de bouwplannen in de Bullepolder. De Wielenwerkgroep houdt hierbij onder meer vast aan: 1, Een zo zuidelijk mogelijke ligging van de bouwlocatie. 2. Een goede 'fysieke' en planologische afscherming, zodat de resterende open Bullepolder niet verder wordt aangetast en verder bouwen in de toekomst onmogelijk wordt. 3. Compensatie voor het verloren gegane weidevogel- en ganzengebied.