Het Friese laagveenmoeras de Rottige Meenthe (637 ha) is in het voorjaar van 1999 geïnventariseerd op broedvogels. Het onderstaande artikel is gedestilleerd uit het inventarisatierapport (Kleefstra 1999). De kartering geschiedde in opdracht van Staatsbosbeheer-Fryslan, uitgevoerd door de auteur van zowel het rapport als dit artikel, in dienst bij SOVON Vogelonderzoek Nederland.